Vážení členové GML, Dovolujeme si Vám předat informaci a posouzení úhradových dodatků v našem segmentu pro rok 2021. Zatím pro ČPZP, OZP a ZPŠ

Vážení členové GML,

Dovolujeme si Vám předat informaci a posouzení úhradových dodatků v našem segmentu pro rok 2021. Zatím pro ČPZP, OZP a ZPŠ.

Text úhradového dodatku ČPZP v částku čl. 1 a 2. v podstatě doslovně kopíruje znění § 19 úhradové vyhlášky pro rok 2021. Pokud jde tedy jen o souladnost dodatku s vyhláškou, viz srovnání níže a dodatek lze doporučit k podpisu.

dodatek ČPZP
Čl.1. Za každý Poskytovatelem zdravotních služeb lékárenských služeb vykázaný a ČPZP uznaný výkon
č. 09552 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 16 Kč.
Čl.2. Po skončení hodnoceného období ČPZP uhradí Poskytovateli 12 Kč za každé převedení listinného
receptu do elektronické podoby.

vyhláška
§ 19
(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 16 Kč.
(2) Po skončení hodnoceného období zdravotní pojišťovna uhradí poskytovateli 12 Kč za každé převedení listinného receptu do elektronické podoby.

Dodatek OZP obdobně kopíruje znění § 19 úhradové vyhlášky. Dodatek stanoví, že "1. Výkon bude hrazen způsobem a při respektování podmínek stanovených ve Vyhlášce a ve Smlouvě o poskytování a úhradě léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků ve znění tohoto Dodatku, přičemž
hodnota jednoho vykázaného Výkonu bude v roce 2021 činit 16,- Kč. 2. Smluvní strany se dohodly, že v rámci závěrečného finančního vyrovnání bude Poskytovateli uhrazeno 12 Kč za každé převedení listinného receptu vypsaného na pojištěnce Zdravotní pojišťovny do elektronické podoby
." I tento dodatek je, pokud jde o sjednání úhrady, v pořádku.

Dodatek ZPŠ kopíruje znění úhradové vyhlášky pro rok 2021 - v čl. I. odst. 2 dodatek výslovně odkazuje na § 19 vyhlášky, čl. I. odst. 4 uvádí hodnotu bodu stanovenou pro uvedené odbornosti ve vyhlášce. Dodatek je co do sjednaných úhradových podmínek v pořádku.

Všechny výše uvedené dodatky jsou v souladu se zněním úhradové vyhlášky pro rok 2021 a lze je doporučit k podpisu bez výhrad.

S pozdravem za GML

Jakub Weber

Zpět na archiv aktualit